A ceremony celebrating the beginning of a marriage, during which the marrying parties exchanges vows.+1 definitions


*

lễ cưới, đám cướiKinh-thánh không yên cầu phải thi hành nhân thể thức nhất quyết hoặc một nghi lễ hôn nhân đặc trưng nào.Bạn đang xem: Wedding ceremony là gì

They may have strong opinions as to what should happen during the wedding ceremony and at the reception.Tham dự lễ cưới của một tín đồ thân chưa phải là Nhân Chứng hoàn toàn có thể khiến bạn lâm vào tình thế những trường hợp khó xử.Japanese weddings more often reflect a Christian wedding ceremony, regardless of the personal faith of the married couple.Đám cưới của Nhật bạn dạng thường phản ảnh lễ cưới của tín đồ Kitô giáo, bất kể đức tin cá nhân của cặp vk chồng.During their wedding ceremony, Pink is dressed completely in black, as if she is attending a funeral.Many Christian couples desire lớn have their wedding ceremony in a Kingdom Hall if such is available.However, a wedding ceremony held in a religious building or performed by a clergyman raises additional concerns.Tuy nhiên, lễ cưới được tổ chức triển khai tại vị trí thờ phượng của tôn giáo hoặc vị một tu sĩ cử hành hoàn toàn có thể dẫn đến một trong những vấn đề khác.□ How can a couple’s decisions as to lớn their wedding ceremony increase the Christian joy of the event?□ các quyết-định của cặp vợ ông chồng liên-quan cho lễ cưới của họ hoàn toàn có thể làm ngày càng tăng sự phấn kích của toàn bộ mọi tín-đồ nhân ngày ấy như thế nào?The Law given by Jehovah to the nation of Israel has little to lớn say about wedding ceremonies & procedures.Luật Pháp nhưng Đức Giê-hô-va ban mang lại xứ Y-sơ-ra-ên ít nhắc đến những nghi thức và thủ tục trong hôn nhân.His condition got worse in 2010, deteriorating lớn the extent that he could not attend his daughter"s wedding ceremony.Tình trạng của ông trở cần tồi tệ trong thời hạn 2010, đến mức ông ko thể tham dự lễ cưới của con gái mình.When Janghwa came of age and got engaged, Father told his second wife lớn help Janghwa plan a wedding ceremony.Achkan is usually worn during the wedding ceremonies by the groom and is usually cream, light ivory, or gold coloured.