Thực hành, đem thực hành.Làm, hành (nghề... ). Lớn practise medicine có tác dụng nghề yTập, tập luyện, rèn luyện. To practise the piano tập pianôto practise running tập chạyto practise oneself in... Tập dượt về...(Từ cổ,nghĩa cổ) Âm mưu, mưu thứ (việc gì).Chia rượu cồn từSửa đổipractiseDạng không chỉ có ngôiĐộng trường đoản cú nguyên mẫuto practisePhân từ hiện tạipractisingPhân từ quá khứpractisedDạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tạipractisepractise hoặc practisest¹practises hoặc practiseth¹practisepractisepractiseQuá khứpractisedpractised hoặc practisedst¹practisedpractisedpractisedpractisedTương laiwill/shall²practisewill/shallpractise hoặc wilt/shalt¹practisewill/shallpractisewill/shallpractisewill/shallpractisewill/shallpractiseLối ước khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tạipractisepractise hoặc practisest¹practisepractisepractisepractiseQuá khứpractisedpractisedpractisedpractisedpractisedpractisedTương laiweretopractise hoặc shouldpractiseweretopractise hoặc shouldpractiseweretopractise hoặc shouldpractiseweretopractise hoặc shouldpractiseweretopractise hoặc shouldpractiseweretopractise hoặc shouldpractiseLối mệnh lệnhyou/thou¹weyou/ye¹Hiện tạipractiselets practisepractiseCách phân chia động trường đoản cú cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi trang bị nhất, hay nói shall và chỉ nói will để thừa nhận mạnh.

Bạn đang xem: Practise là gì

Nội động từSửa đổi

practise nội cồn từ

Làm nghề, hành nghề.Tập, tập luyện, rèn luyện. To practise on the piano tập pianô(+ upon) tận dụng (lòng tin... ); bịp, lừa bịp.

Xem thêm: Credit Memo Là Gì - Debit Note Và Credit Note Là Gì

To practise upon someone"s credulity tận dụng tính cả tin của aito be practised upon bị bịpChia rượu cồn từSửa đổipractiseDạng không những ngôiĐộng trường đoản cú nguyên mẫuPhân từ hiện tại tạiPhân từ vượt khứDạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tạiQuá khứTương laiLối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tạiQuá khứTương laiLối mệnh lệnhyou/thou¹weyou/ye¹Hiện tại
to practise
practising
practised
practisepractise hoặc practisest¹practises hoặc practiseth¹practisepractisepractise
practisedpractised hoặc practisedst¹practisedpractisedpractisedpractised
will/shall²practisewill/shallpractise hoặc wilt/shalt¹practisewill/shallpractisewill/shallpractisewill/shallpractisewill/shallpractise
practisepractise hoặc practisest¹practisepractisepractisepractise
practisedpractisedpractisedpractisedpractisedpractised
weretopractise hoặc shouldpractiseweretopractise hoặc shouldpractiseweretopractise hoặc shouldpractiseweretopractise hoặc shouldpractiseweretopractise hoặc shouldpractiseweretopractise hoặc shouldpractise
practiselets practisepractise
Cách chia động từ bỏ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để dìm mạnh. Ngày xưa, ngơi nghỉ ngôi máy nhất, thường xuyên nói shall và chỉ còn nói will để nhấn mạnh.

Tham khảoSửa đổi

Hồ Ngọc Đức, dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt miễn tầm giá (chi tiết)
*

to a degree nghĩa là gì

do a degree tức là gì?to a degree?Do a degree means that to lớn get a degree or khổng lồ study for a degree.