Place value là gì? bọn họ viết những số bởi 10 kí hiệu: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – call là các chữ số (digits) và giá trị khẳng định bởi khu vực ta đặt chúng là


Place value là gì? chúng ta viết các số bằng 10 kí hiệu: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – gọi là các chữ số (digits) và giá trị xác định bởi vị trí ta đặt chúng là Place value.

Bài viết này để giúp đỡ bạn nỗ lực được:


Place value là gì, tầm đặc biệt của nó.Các trường đoản cú vựng toán giờ Anh trong chủ đề này.Các dạng bài bác tập tương quan và bí quyết giải chúng.Ôn kỹ năng và kiến thức phần NUMBER để thi toán tuy vậy bằng Cambridge.

Bạn đang xem: Place value là gì

*

Place value of numbers

Key words

Digit: Chữ số0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are digitsPlace value: giá trị theo hàngOnes = units : Hàng 1-1 vịHundreds: sản phẩm trămThousands: Hàng nghìnTen-Thousands: hàng trăm nghìnHundred-Thousands: Hàng trăm nghìnMillions: sản phẩm triệu

Place value: Tens và ones (Hàng chục với hàng solo vị)

Example 1 (Ví dụ 1)

This is how we write down twelve:

Đây là giải pháp ta viết số mười hai:


TENSONES
12
O O O O O O O O O OO O

It says we have 1 Ten and 2 Ones, which makes 12.


This can also be written as 1 × 10 + 2 × 1.


Nó nói rằng ta có 1 chục2 đơn vị, làm cho 12.

Nó còn được viết là một trong những × 10 + 2 × 1.


Example 2 (Ví dụ 2)

45 means 4 Tens and 5 Ones, which is also 4 × 10 + 5 × 1

45 có nghĩa là 4 chục cùng 5 đối chọi vị, nó còn được viết là 4 × 10 + 5 × 1.


TENSONES
45
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O OO O O O O O O O O OO O O O O O O O O OO O O O O

Place value: Hundreds (Hàng trăm)


*
326

Standard size (Dạng chuẩn): 326

Word Name (Dạng chữ): three hundred twenty-six (Ba trăm nhì mươi sáu)

*

The digit 6 is in the ones place.


The digit 2 is in the tens place.

The digit 3 is in the hundreds place.
Chữ số 6 làm việc hàng đối chọi vị.

Chữ số 2 sống hàng chục.


Chữ số 3 sống hàng trăm.
Example 3 (Ví dụ 3)

Write the number in standard form. ( Viết những số dưới dạng chuẩn)

1.*

212


2.


*

607


3.

1 HUNDRED 8 TENS 3 ONES : 183

4.

Five hundred sixty-two : 562

Example 4 (Ví dụ 4)

Write the place value of the red digit. Then write its value.

(Viết hàng giá trị của chữ số red color rồi viết cực hiếm của nó)

a) 482

The 4 in 482 is in the hundreds place. Its value is 400.

Chữ số 4 trong số 482 ở sản phẩm trăm. Giá bán trị của chính nó là 400.

b) 369

The 9 in 369 is in the ones place. Its value is 9.

c) 141

The 4 in 141 is in the ones place. Its value is 40.

d) 170

The 0 in 170 is in the ones place. Its value is 0.

Example 5 (Ví dụ 5)

What is the value of the 6 in each of these numbers?

updating

Đề bài hỏi cực hiếm của chữ số 6 trong mỗi số trên là bao nhiêu?

the value of the 6 in 263: 60the value of the 6 in 613: 600the value of the 6 in 216: 6the value of the 6 in 609: 600Example 6 (Ví dụ 6)

Write the numbers which are 10 more, 10 less more và 100 less than the numbers in Example 5.

updating

Đề bài xích yêu cầu viết các số to hơn 10, nhỏ tuổi hơn 10 và nhỏ hơn 100 so với các số sinh hoạt ví dụ 5.

The number which is 10 more than 263 is updating = 273.The number which is 10 less than 263 is 263 – 10 = 253.The number which is 100 less than 263 is 263 – 100 = 163.Number10 more10 less100 less
263273253163
613623603513
216226206116
609619599509
Example 7 (Ví dụ 7)

Take the following numbers:

Hundreds3 and 8
Tens1 and 5
Ones2 và 6

Use them lớn make as many three-digit numbers as you can.

Đề bài xích yêu mong sử dụng những số đã đến để lập thành các số có cha chữ số.

Ta rất có thể lập được những số như sau:

#1. Tất cả chữ số 3 ở hàng trăm: 312, 316, 352, 356.

#2. Gồm chữ số 8 ở hàng trăm: 812, 816, 852, 856.

Place value chart

Mỗi chữ số trong một số có một quý giá theo hàng.

(Each digit in a number has a place value)

*
Place value chart

Bảng trên màn trình diễn số 53 triệu, 4789 nghìn, 682 (53 millions, 497 thousand, 682).

Như vậy khi xếp những chữ số vào các hàng ta có bảng giá trị như trên.


Each time we want to lớn show a bigger number we just địa chỉ one column to the left and we know it is always 10 times bigger than than the column on its right.

Mỗi khi chúng ta muốn biểu diễn một trong những lớn hơn, bọn họ chỉ phải thêm một cột phía phía bên trái và ta biết nó sẽ lớn hơn gấp 10 lần cột bên cần của nó.


Each new column on the left is ten times bigger.Mỗi cột bắt đầu bên trái lại lớn hơn gấp 10 lần.

So, where we PLACE a digit is important!

MillionsHundred-ThousandsTen-ThousandsThousandsHundredsTensOnes

Million: equal lớn one thousand thousands and written as 1 000 000.

1 million = 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10

Exercises (Bài tập)

Problem 1

Circle the digit worth five tens in the following number.

5 5 5

Hướng dẫn giải:

Đề bài xích yêu mong khoanh vào chữ số có mức giá trị 5 chục trong số 555. Vậy bạn sẽ khoanh vào chữ số 5 nào?

Đáp án: chữ số 5 thiết bị 2.

Problem 2.

Xem thêm: Y Sĩ Tiếng Anh Là Gì - Y Sĩ Trong Tiếng Anh Gọi Là Gì

Draw a ring around the number that is ten times bigger than five hundred and four.

updating

Hướng dẫn:

The number that is ten times bigger than five hundred and four (504) => số lớn hơn 10 lần đối với 504.