Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Earth là gì

*
*
*

earth
*

earth /ə:θ/ danh từ đất, đất liền, mặt khu đất (đối lại cùng với trời); quả đất (hoá học) đấtrare earths: khu đất hiếm hang (cáo, chồn...)to go to earth: chui vào tận hang è gian, cõi tục (đối với thiên đường, địa ngục)to come back khổng lồ earth thôi mơ tưởng mà trở về thực tếto move heaven và earth (xem) move ngoại động từ vun (cây); bao phủ đất (hạt giống) xua đuổi (cáo...) vào hang nội hễ từ chạy vào hang (cáo...) điện để dây đất, nối cùng với đất
o đất; trái đất § absorbent earth : đất hút thu § alkaline earth : đất kiềm § alum earth : đất phèn § argillaceous earth : đất chứa sét § bitter earth : magie § đen earth : đất đen § bleaching earth : đất tẩy color § calcareous earth : đất (chứa) vôi § diatomaceous earth : đất tảo silic, đất điatome § dug earth : đất thải § fill earth : đất chèn § fuller’s earth : đất tẩy màu § heavy earth : baritin, đất nặng § infusorial earth : đất trùng bùn, đất infusoria § mine earth : khoáng sàng sắt § porcelain earth : đất sứ § rare earth : đất hiếm § siliceous earth : đất silic § soar earth : steatit § yellow earth : đất vàng, ocrơ quà § earth current : cái điện đất dòng điện tự nhiên hoặc một chiều hoặc chuyển phiên chiều, gồm tần số thấp và chạy trong đất § earth oil : dầu thô § earth pressure : áp suất trong thâm tâm đất, địa áp áp suất dưới đất bởi vì trọng lượng của những lớp đất đá nằm trên gây ra áp suất này tăng khoảng 100 psi mỗi nằm xuống sâu 100 ft § earth trap : bẫy dưới đất Bẫy dầu mỏ ở dưới đất § earth wax : sáp đất Parafin rắn lấy từ dầu thô; Ozekerit

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): earth, unearth, earthy, earthly, unearthly


*

*

*

earth

Từ điển Collocation

earth noun

1 the world

VERB + EARTH orbit satellites orbiting the earth

EARTH + VERB orbit sth, revolve, rotate The earth orbits the sun. The earth revolves on its axis.

EARTH + NOUN tremor Furniture fell over as the room was shaken by an earth tremor. | sciences

PREP. above the ~ We are flying at 30,000 feet above the earth. | around/round the ~ the moon"s orbit around the earth | on (the) ~ The island was there before there was life on earth. | to ~ The astronauts were able to lớn send the information back to earth.

PHRASES the centre/surface of the earth, the earth"s core/crust/mantle/surface, (the) planet earth

2 soil

ADJ. bare The fields had been ploughed, & there was nothing but bare earth lớn be seen. | fertile | barren, infertile | soft | solid | damp, moist, wet | fresh, freshly-dug | loose I filled the pot with a handful of loose earth. | baked The sun beat down on the baked earth. | scorched The wreckage of the plane was scattered across the scorched earth. | chalky, sandy

QUANT. clod, clump, lump My boots were caked in big clods of wet earth.

EARTH + NOUN bank, mound I scrambled to the top of the steep earth bank.

PREP. in the ~ The plants must have their roots in the earth. | under the ~ in mines deep under the earth

Từ điển WordNet


n.

once thought khổng lồ be one of four elements composing the universe (Empedocles)

v.

hide in the earth like a hunted animalconnect to the earth

earth the circuit
Xem thêm: Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Tiếng Anh Là Gì ? Nghề “Hot” Không Nên Bỏ Qua

English Synonym và Antonym Dictionary

earths|earthed|earthingsyn.: dirt globe ground land sod soil worldant.: heaven